آدرس کارخانه: قم  جاده قدیم تهران  کوچه شماره ۳۲

کدپستی: ۳۷۱۸۱۳۳۴۱۶  صنایع غذایی سورمالی

تلفن : ۳۶۶۴۰۴۷۰ – ۰۲۵  –  ۳۶۶۴۰۵۷۱ – ۰۲۵

فکس: ۳۶۶۴۰۷۵۰ – ۰۲۵

info@sormaly.com